Painelaitteet ja hitsaus

Riippumaton ja kokenut kumppani painelaitteiden ja hitsausten tarkastuksiin

Painelaitteet

Olemme FINASin akkreditoima tarkastuslaitos. (FINAS = Suomen kansallinen akkreditointielin, Finnish Accreditation Service). Toimimme Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena kansallisen lainsäädännön alaisten painelaitteiden tarkastajana. (Tukes = Turvallisuus- ja kemikaalivirasto). Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut meidät Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875.

DEKRA Industrial Oy tekee lakisääteisiä painelaitteiden tarkastuksia

Tarkastustoiminta ei ole pelkästään lakien noudattamista. Euroopassa markkinoille saatettavat painelaitteet on CE-merkittävä. Painelaitedirektiivin noudattamisella varmistetaan, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuus on arvioitu eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti.
DEKRA Industrial Oy tekee:
 • painelaitteiden,
 • säiliöiden,
 • putkistojen ja
 • mekaanisten laitteiden
tarkastuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

Toimimme:

- prosessi-,
- energia-,
- ydinvoima- ja kemianteollisuuden
- sekä rakentamisen laitteisiin ja järjestelmiin
liittyvissä vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa, teknisissä tarkastuksissa, sekä kunnon ja kunnonvalvontajärjestelmien arvioinneissa.
Tarkastustyömme perusta on tavoitteellinen yhteistyö, joka tähtää asiakkaamme liiketoiminnan laadukkaaseen kehittämiseen ja ylläpitämiseen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Toimintaamme sisältyy muun muussa:

 • Painelaitedirektiivin (PED) ja kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (TPED) mukaiset ilmoitetun laitoksen tehtävät
 • Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena sisältäen mm. käytössä olevien painelaitteiden tarkastukset sekä vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden tarkastukset ja hyväksynnät
 • Traficomin (liikenteen turvallisuusviraston) valtuuttamana alusten painelaitteiden tarkastukset
 • Hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevöittäminen
 • Maakaasuasetuksen mukaiset hyväksytyn laitoksen tarkastukset
 • Nestekaasuasetuksen mukaiset tarkastukset
 • Kemikaalilain mukaiset tarkastukset
 • Varastosäiliöiden tarkastukset
 • Kolmannen osapuolen tarkastukset

CSC-konttitarkastukset

Voimme antaa Suomessa valmistetulle uudelle tai modifioidulle kontille CSC:n mukaisen tyyppihyväksynnän kansainväliseen liikenteeseen. Kontin suunnittelussa, valmistuksessa ja testauksessa varmistamme turvallisuusmääräysten täyttymisen ISO 1496 standardin mukaisesti. Tyyppihyväksyntä prosessi alkaa hakemuksen, suunnitelmien, piirustusten, laskelmien ja muiden vaatimustenmukaisuuden kannalta olennaisten asiakirjojen tarkastuksella. Hyväksyttyjen suunnitelmien jälkeen annamme luvan prototyypin valmistamiselle, jolle tarkastajamme valvonnassa suoritetaan konttityypille vaadittavat testaukset. Hyväksyttyjen testien jälkeen annamme kontille lopullisen tyyppihyväksynnän, josta osoituksena valmistaja on oikeutettu kiinnittämään kontteihin CSC:n mukaisen turvallisuuskilven.
IICL = Institution of International Container Lessors
ITCO = International Tank Container Organization

Hitsaustekniikka

Akkreditointeihimme kuuluu henkilösertifikaattien myöntäminen myös pysyvien liitosten tekijöille.
Näihin kuuluu mm.
 • hitsaajien,
 • hitsausoperaattoreiden,
 • kovajuottajien ja
 • mankelointioperaattorien pätevöinnit.
Myös edellä mainittujen menetelmien hyväksyminen kuuluu osana toimintaamme.
Hyväksytty laitos
Tukes on hyväksynyt meidät suorittamaan painelaitelainsäädännön mukaisia tarkastuksia.
Suoritamme kaikki painelaitteisiin liittyvät kansallisten säädösten mukaiset tarkastukset. Näihin kuuluvat mm. säiliöiden, putkistojen, kattiloiden ja lämmönvaihtimien rekisteröinnit sekä määräaikaistarkastukset. Korjaus- ja muutostöiden vaatimat tarkastukset kuuluvat painelaitelain alaisiin tarkastuksiin.
Tarkastuksiimme kuuluu myös vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden (VAK) tarkastukset, kuten myös maakaasun ja nestekaasun käyttöön liittyvät tarkastukset.
Kansallisen lainsäädännön alle kuuluvat myös kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen myöntäminen.
Traficomin hyväksymänä voimme suorittaa myös alusten painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset.
Vaarallisten aineiden kuljetus VAK, ADR, RID, IMDG
Suoritamme VAK säiliöiden määräaikaistarkastukset maanlaajuisesti ammattitaidolla. Myös TPED:n mukaiset tyyppihyväksynnät ja uudelleen arvioinnit kuuluvat toimintamme piiriin.
Ilmoitettu laitos
Suoritamme painelaitedirektiivin, PED 2014/68/EU, mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut meidät Euroopan parlamentille ja neuvostolle (EU) painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaiseksi Ilmoitetuksi Laitokseksi (Notified Body) 0875.
Akkreditointimme piiriin kuuluu kaikki painelaitedirektiivin mukaiset arviointimoduulit.
Luvat:

FINAS-akkreditointi:

I 009 SFS-EN ISO/IEC 17020 tarkastuslaitos
S 048 SFS-EN ISO/IEC 17065 tuotesertifiointi
S 052 SFS-EN ISO/IEC 17024 henkilösertifiointi
S 053 SFS-EN ISO/IEC 17021-1 järjestelmäsertifiointi

Seuraavat dokumentit ovat pyynnöstä saatavilla:

1. Sertifioinnin sopimusehdot
2. Sertifiointihakemus
3. Sertifiointiohjelma

Hakemuslomakkeiden palautus

Lähetäthän täytetyn hakemuslomakkeen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen: jyrki​.penttila@​dekra​.com .

Ilmoitettu laitos, PED:

Roni Kotiluoto +358 40 778 2615

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset:

Jyrki Penttilä +358 500 730 378
Roni Kotiluoto +358 40 778 2615

VAK/ADR/RID/IMDG:

Antti Hirvonen +358 50 320 1757

TLJ -arviointi:

Pekka Tarvainen +358 44 737 6765

Käytönvalvojien pätevyyskirjat:

Jyrki Penttilä +358 500 730 378

Kunnonvalvontajärjestelmien arviointi, riskiperusteiset tarkastukset:

Roni Kotiluoto +358 40 778 2615

CSC-konttitarkastukset:

Roni Kotiluoto +358 40 778 2615