Muut Projektipalvelut

HSE palvelumme

HSE-palvelumme (Health, Safety, and Environment) auttavat noudattamaan asianmukaisia terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä määräyksiä ja standardeja. HSE-palveluiden tavoitteena on varmistaa, että yritysten toiminnot ovat vastuullisia, kestäviä ja turvallisia sekä työntekijöille että ympäristölle.
 • Työturvallisuus ohjeiden laatiminen
 • HSE valvonta konepajoilla ja työmaalla
 • Johdon tuki työturvallisuus asioissa

IWE palvelumme

IWE-palvelut edistävät hitsaustekniikan korkeaa osaamistasoa ja ovat tärkeitä hitsausalalla, jotta voidaan varmistaa laadukkaat ja turvalliset hitsaukset eri teollisuudenaloilla. IWE-palvelut tarjoavat asiakkaalle ammattitaitoista ja pätevää hitsausinsinöörien tukea. Hitsausinsinöörin osaamiseen kuuluu mm. hitsauksen suunnittelun osaaminen, hitsauksen laadunvarmistusprosessit, hitsausmenetelmien ja materiaalien valinta sekä hitsauskonsultointi.
 • Hitsausinsinöörin palvelut
 • Osallistuminen tilaajan edustajana palavereihin
 • Hitsausohjeiden ja pätevyyksien ylläpito ja opastaminen
 • Hitsausopastus ja kehittäminen asiakkaan tukena
 • Osallistuminen hitsaus auditointeihin

Asennusvalvonta

Asennusvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että asennustyö tehdään oikein, tehokkaasti ja turvallisesti, ja että lopputulos vastaa sovittuja teknisiä vaatimuksia ja standardeja. Tämä auttaa estämään virheitä, vikoja tai mahdollisia vaaratilanteita, jotka voivat aiheuttaa tuotannon viivästymistä, kalliita korjauksia tai jopa turvallisuusriskejä. Asennusvalvonta on tärkeä osa monimutkaisten teknisten projektien onnistunutta toteutusta.
 • Teknisten suunnitelmien ja standardien tarkastus
 • Työmaakäynnit ja tarkastukset
 • Laadunvalvonta
 • Turvallisuuden valvonta
 • Raportointi ja dokumentointi

Painelaiteseuranta

Painelaiteseuranta auttaa painelaitteen omistajaa ja haltijaa varmistamaan painelaitteiden turvallisen ja luotettavan toiminnan sekä lainsäädännön vaatimusten täyttymisen. Seurannalla voidaan ennaltaehkäistä painelaitevaurioita ja niistä seuraavia onnettomuuksia, kuten vaarallisten aineiden vuotoja ja räjähdyksiä. Painesäiliöiden ja putkistojen seurannalla parannetaan myös työympäristön turvallisuutta ja prosessien kustannustehokkuutta vältyttäessä turhilta alasajoilta ja käyttökatkoksilta. Painelaiteseurannan tulokset tarjoavat omistajalle ja haltijalle myös kattavan kokonaiskuvan laitoksen painelaitteiden kunnosta ja toimivat täten tukena kunnossapitotoimenpiteiden sekä laiteuusintojen suunnittelussa.
Seurannalla voidaan korvata osittain tai kokonaan sisäpuolisia tarkastuksia ja painekokeita sellaisille rekisteröidyille painelaitteille, joille ne eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia. Tällaisia painelaitteita ovat esimerkiksi putkistot, kylmälaitoksen painelaitteet ja tyhjöeristeiset säiliöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös painelaitteet, joiden sisäosat estävät tarkastuksen eikä painelaitetta voida kohtuudella purkaa tarkastuksia varten. Painelaiteseuranta voidaan ottaa käyttöön sekä uusille että jo käytössä oleville vanhemmille painelaitteille. Jälkimmäisille on suositeltavaa tehdä ennen seurantasuunnitelmien laadintaa peruskuntokartoitus, jonka avulla voidaan selvittää laitekannan kunnon nykytila ja mitoittaa seurantamenetelmät sekä niiden laajuudet sen mukaisesti.
Painelaiteseurantaan kuuluvat seuraavat palvelumme, jotka tuotamme riippumattomasti ja puolueettomasti erillisten osastojemme toimesta:

Seurantasuunnitelmapalvelut

 • Laitekohtaisesti laaditut seurantasuunnitelmat, jotka ottavat huomioon mm. painelaitteen rakenteen, käyttöiän ja -olosuhteet
 • Seurantasuunnitelmien päivitykset tarkastustulosten perusteella
 • Asiakkaan tekninen neuvonta ja opastus painelaiteseurannan toteutuksessa

Hyväksytty laitos

 • Sopimus painelaitteen seurannasta, jonka omistaja tai haltija tekee hyväksytyn laitoksen kanssa
 • Hyväksytyn laitoksen suorittama seurantasuunnitelman ja tarkastustulosten katselmus ja hyväksyntä
 • Määräajoin suoritettavat rekisteröityjen painelaitteiden käyttötarkastukset
 • Sopimuksesta seurannan asiakirjojen toimitus valvontaviranomaiselle Tukes

NDT-tarkastuslaitos

 • Seurantasuunnitelmiin perustuvat säännölliset, ainetta rikkomattomat NDT-tarkastukset
 • Tarkastustulosten dokumentointi painelaite- ja menetelmäkohtaisesti
Liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet:
Painelaitelaki 1144/2016
Valtioneuvoston asetus painelaiteturvallisuudesta 1549/2016