Painelaitteiden prosessiturvallisuuden todentaminen

Painelaitteiden prosessiturvallisuuden todentaminen

Turvallisuuteen liittyvien järjestelmien arvioinnit. Painelaitteiden ilmoitettuna laitoksena DEKRA suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyvät turva-automaation (TAJ) toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit.

Turvallisuuteen liittyvä järjestelmä

Turvallisuuteen liittyvän järjestelmän (TLJ) tarkoituksena on suojata painelaitteita ja laitekokonaisuuksia sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Tässä tarkoituksessa sen katsotaan olevan painelaitesäädösten mukainen varolaite. Varolaitteen tulee täyttää painelaitesäädösten vaatimukset.
Varolaitteet on määritelty painelaiteasetuksessa
a) painetta suoraan rajoittavina laitteina kuten varoventtiilit, murtokalvot ja ohjatut paineenalennus varolaitteet, sekä
b) rajoitinlaitteina, jotka joko aktivoivat korjaavan toimen tai aiheuttavat katkaisun ja lukituksen. Rajoitinlaitteita ovat mm. paine-, lämpötila- tai pintakytkimet sekä turvallisuuteen liittyvät mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet (turvajärjestelmä / turva-automaatio).
Turva-automaatiojärjestelmä (TAJ) tarkoittaa automaatiojärjestelmää, jota käytetään toteuttamaan yksi tai useampi turva-automaatiotoiminto

Toiminnallisen turvallisuuden arvioiminen

Toiminnanharjoittajan on arvioitava ovatko eri elinkaaren vaiheissa määritellyt toimenpiteet tehty hyväksyttävällä tavalla ja saavuttaako turva-automaatio vaaditun eheystason. Tarkastus- tai testausraportit eivät ole riittävä osoitus turva-automaation luotettavuudesta tai vaatimustenmukaisuudesta, vaan arvioinnissa on huomioitava kaikki elinkaaren vaiheet kokonaisuudessaan. Arviointi on aloitettava heti elinkaaren alusta eli riskien arvioinnista lähtien. Mahdollisimman aikaisin todetut puutteet on paljon helpompi korjata ja ottaa huomioon verrattuna tilanteeseen, missä laiteasennukset ovat jo pitkällä.
Toiminnallisen turvallisuuden arviointi on standardissa IEC 61511-1 määritelty toimenpide, millä pyritään osoittamaan, että määriteltyjä toimintatapoja ja vaatimuksia on noudatettu. Se on jaksotettu viiteen eri elinkaaren vaiheeseen: turva-automaation määrittelyn, suunnittelun, käyttöönoton, käytönaikaiseen ja muutosten jälkeen tapahtuvaan arviointiin. Toiminnallisen turvallisuuden arviointi on muista toimenpiteistä kuten suunnittelusta, todentamisesta tai toiminnallisen turvallisuuden testeistä (ns. FAT- ja SAT-testit) riippumaton erillinen menettely. Arviointi on suoritettava loppuun ja sen havainnot on otettava huomioon ennen kuin laitos voidaan ottaa käyttöön. Arviointi on tehtävä myös säännöllisin väliajoin käyttövaiheen aikana.

Toiminnallisen turvallisuuden arviointi tulee tapahtua riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta.

DEKRAn tarkastajat pystyvät ammattitaitoisesti suorittamaan sekä käytössä olevien että uusien painelaitteiden turvallisuuteen liittyvien järjestelmien vaatimustenmukaisuuden arvioinnit.
DEKRA on Tukesin hyväksymänä tarkastuslaitoksena oikeutettu suorittamaan painelaitteiden lakisääteiset tarkastukset mukaan lukien turvallisuuteen liittyvien järjestelmien arvioinnit, jotka tulee suorittaa määräaikaistarkastuksiin liittyen.
Painelaitteiden ilmoitettuna laitoksena DEKRA suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisältyvät turva-automaation (TAJ) toiminnallisen turvallisuuden arvioinnit.